વેસ્ટર્ન શૂરવીર સંશોધિત મગ (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹297 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • વર્ષા અને ઉનાળુ ત્રકતુ માં વાવેતર માટે અનુકૂળ.
  • નિયંત્રિત વૃધ્ધિ, મધ્યમ ઉચાઇ.
  • આ જાતની સીગોની પાક્યા પછીની સમયાવધિ : ૭૦ થી ૭૫ દિવસ.
  • સીગો લાંબી અને ભરાવદાર, સીગો એકી સાથે ઝૂમખામાં લાગે છે.
  • દાણા લીલા રંગના તથા ચળક્તા હોવાથી બજારભાવ વધારે મળે છે.
  • ૧૦૦ દાણાનું વજન અંદાજે ૪.૫ ગ્રામ.
  • પાન અને છોડનો સુકારો અને પીળિયા રોગ સામે પ્રતિકારક.
  • દાણા મોટા હોવાથી દાળનું પ્રમાણ વધારે મળે છે.
  • દાણા લીલા રંગના તથા ચળક્તા હોવાથી બજારભાવ વધારે મળે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન