વેસ્ટર્ન સંગમ સંશોધિત ધાણા (૧ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹250 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • મોડી પાક્તી જાત (૧૨૦-૧૩૦ દિવસ).
  • છોડની ઉચાઈ (૪૫ થી ૫૦ સે.મી.) વધારે શાખાઓ એક સાથે નીકળે છે.
  • પાન લાંબા, પહોળા ,ભરાવદાર અને લીલા રંગના હોય છે.
  • પાન માં રેસા બહુ ઓછા હૉય છે.
  • દાણા મધ્યમ કદ,ભરાવદાર લીલાશ પડતાં રંગના. છોડના સુકાઇ જવાના અને છારા રોગ સામે અંશતઃપ્રતિકારક જાત.
  • રસોઈમાં લીલા પાન ના ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
  • વધુ દાણામાટે ઉત્તમ જાત.
  • દાણામાં સુગંધિત તેલનું પ્રમાણ વધુ.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન