વેસ્ટર્ન સમૃદ્ધિ સંશોધિત ગુવાર (૨ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹375 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • ખરીફ બિન પિયત ,ઉનાળુ પિયત વહેલી પાક્તી જાત. (૮૫ થી ૯૫ દિવસ).
  • છોડ વધારે ઊંચાઈનો (૯૦ થી ૧૦૦ સે.મી.) ડાળી વગરનો સોટીયો છોડ.
  • મધ્યમ લંબાઇની ભરાવદાર સીગો, નીચેના ભાગથી સીગો ઝૂમખામાં આવે છે.
  • છોડ પર સીગો એકી સાથે પાકે છે અને પાક્યા પછી ખરતી નથી.
  • મધ્યમ કદના, કીમી સફેદ રંગના દાણા.
  • દાણામાં ગમની માત્રા ૩ર ટકા.
  • કાલવ્રણ (બેક્ટેરીયલ બ્લાઇટ) રોગ સામે પ્રતિકારક છે.
  • દાણા ઉત્પાદન માટે ઉત્તમ.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન