વેસ્ટર્ન સી ૪૫ સંશોધિત જીરું (૨ કિલો)

મહત્તમ વેચાણ કિંમત : ₹975 (તમામ કર સહીત)
રેટિંગ: | 0.00

  • આશરે ૯૫ થી ૧૦૦ દિવસોમાં પાક્તી જાત.
  • આ જાતના છોડ પર ૪૫ દિવસ બાદ ૫૦ ટકા ફુલ આવે છે.
  • મધ્યમ ઉચાઈ અને થડમાથી ડાળીઓ નીકળે.
  • ડાળીઓ ફેલાવાવાળી, પ્રશાખા વાળી ડાળીઓ. દાણા મધ્યમ જાડાઈના લાંબા.
  • રસ ચૂસનાર જીવાતો સામે પ્રતિકારક છે.
  • અન્ય જાતોના મુકાબલે છોડમાં સુકારા સામે વધુ પ્રતિકારક શક્તિ ધરાવે છે.
  • અધિક સુગંધિત તેલ હોવાથી બજારમાં વધુ ભાવ મળે છે અને નિકાસ માટે વધારે માંગ રહે છે.
  • આ જાતના બીજ ઉચ્ચ ગુણવતાવાળા અને ઇમીડાક્લોપ્રીડ પોલીમર આવરીત હોવાથી બીજની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે જેથી ખર્ચ ઘટે છે.

વધુ વિગત જાણવા માટે લોગ ઈન કરો

લોગ ઈન