અડદ

સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ કે - ૧૦ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત અજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
જયનિત અજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત વિજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
જયનિત વિજય રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાજવી રિસર્ચ અડદ
ઈન્ડો યુએસ રાજવી રિસર્ચ અડદ
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૪૧+ રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૪૧+ રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અમૂલ સંશોધિત અડદ (૧ કિલો)
વેસ્ટર્ન અમૂલ સંશોધિત અડદ (૧ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 07  રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 07 રિસર્ચ અડદ (૧ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક બ્લેક ગોલ્ડ અડદ
રેમિક બ્લેક ગોલ્ડ અડદ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ઈન્દ્રા રિસર્ચ અડદ
ઈન્ડો યુએસ ઈન્દ્રા રિસર્ચ અડદ
વધુ વિગત
રેમિક ટી-૯ અડદ
રેમિક ટી-૯ અડદ
વધુ વિગત