કારેલાં

આલ્પાઇન ૬૦૧  હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૬૦૧ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય માહી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
આલ્પાઇન નાટુ  હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન નાટુ હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ગીતિકા  હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ગીતિકા હાઇબ્રિડ કારેલાં( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
શુભ લાભ અખિલેશ F1 હાઈબ્રીડ કારેલા  (50 ગ્રામ )
શુભ લાભ અખિલેશ F1 હાઈબ્રીડ કારેલા (50 ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક કાજુ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સમર લોન્ગ કારેલાં
ઈન્ડો યુએસ સમર લોન્ગ કારેલાં
વધુ વિગત
કર્તવ્ય છોટુ  કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય છોટુ કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
રેમિક મીરાજ હાઈબ્રીડ કારેલાં (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મસ્તી  કારેલાં(૫૦ ગ્રામ  )
કર્તવ્ય મસ્તી કારેલાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રૂદ્રાક્ષ હાઈબ્રીડ કારેલાં
ઈન્ડો યુએસ રૂદ્રાક્ષ હાઈબ્રીડ કારેલાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૩૧૫ હાઈબ્રીડ કારેલાં
ઈન્ડો યુએસ ૩૧૫ હાઈબ્રીડ કારેલાં
વધુ વિગત