ઘઉં

ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0  કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૪ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક GW 496 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 496 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક GW 451 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 451 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પોકાર શક્તિ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર શક્તિ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત અન્નદાતા રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
જયનિત અન્નદાતા રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55  ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0  કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી 46 ડી 55 ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક GW 173 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક GW 173 ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
રેમિક લોક-૧ ઘઉં (૪૦ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક રતન ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
રેમિક રતન ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 302 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
રેમિક સરિતા ઘઉં બીજ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 301 રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0  કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૪૬ ડી ૪૬ ઈમ્પ્રૂવડ ઘઉં (૨0 કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
પોકાર શક્તિ ગોલ્ડ રિસર્ચ ઘઉં (૨૦ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડબલ વન સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડબલ વન સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન મૉર સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન સોના સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન ડબલ વન ડિલક્ષ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન રાજ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વેસ્ટર્ન રાજ સંશોધિત ઘંઉ (૨૦ કિલો)
વધુ વિગત