ટામેટાં

કર્તવ્ય કેવલ  ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કેવલ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન શ્રીવલ્લી  હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન શ્રીવલ્લી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કરિશ્મા ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન કોન્ડા  હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન કોન્ડા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન સામી  હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન સામી હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન પુષ્પા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન પુષ્પા હાઇબ્રિડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક-1068 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક-1068 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક ખટ્ટા  હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ખટ્ટા હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કૈલાશ  ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કૈલાશ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક-1058 હાઈબ્રીડ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કામિની  ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કામિની ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય કેશવ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય કેશવ ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાખી ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ રાખી ટામેટાં
વધુ વિગત
અવની - અભય હાઈબ્રીડ ટામેટા (૧૦ ગ્રામ)
અવની - અભય હાઈબ્રીડ ટામેટા (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રાજ શકિત હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ રાજ શકિત હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રીચનેસ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ રીચનેસ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ અભશ્રી હાઈબ્રીડ ટામેટાં
ઈન્ડો યુએસ અભશ્રી હાઈબ્રીડ ટામેટાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ હાઈબ્રીડ અભિન્ન ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
ઈન્ડો યુએસ હાઈબ્રીડ અભિન્ન ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ હાઈબ્રીડ ઇરી ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
ઈન્ડો યુએસ હાઈબ્રીડ ઇરી ટામેટાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત