બટેટા

મેક્સિમા ગ્રેહાઉન્ડ( ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)નીંદામણનાશક
મેક્સિમા ગ્રેહાઉન્ડ( ઓક્સીફ્લુરોફેન 23.5 % ઇસી)નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા થાઈઓક્ષમ (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) જંતુનાશક
મેક્સિમા થાઈઓક્ષમ (થાઇમેથોક્સમ 25% ડબલ્યુજી) જંતુનાશક
વધુ વિગત