બીટ

રેમિક રેડ	 રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક રેડ રિસર્ચ બીટ (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ શ્વેતા બીટ
ઈન્ડો યુએસ શ્વેતા બીટ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ચાનક બીટ (૫૦ ગ્રામ)
ઈન્ડો યુએસ ચાનક બીટ (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત