ભીંડા

આલ્પાઇન બાહુબલી  હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન બાહુબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨૨૭૩ હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન ૨૨૭૩ હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન અમીષા સંશોધિત ભીંડા (500 ગ્રામ)
આલ્પાઇન અમીષા સંશોધિત ભીંડા (500 ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન મહાબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન મહાબલી હાઇબ્રિડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
રેમિક સીલ્કી હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )
પોકાર અક્ષતિ હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સન ગ્રીન ભીડાં
ઈન્ડો યુએસ સન ગ્રીન ભીડાં
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સન ગોલ્ડ ભીડાં
ઈન્ડો યુએસ સન ગોલ્ડ ભીડાં
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૦૦૭ સંશોધિત હાઈબ્રીડ ભીડાં (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯ ભીડાં
ઈન્ડો યુએસ ૯ ભીડાં
વધુ વિગત
અવની - સ્વરા હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
અવની - સ્વરા હાઈબ્રીડ ભીંડા (૨૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન અનંતહર્ષ 8 સંશોધિત ભીડાં (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત