મકાઈ

આલ્પાઇન ૧૨ એ ૪૦ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૨ એ ૪૦ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૩૩૬ હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૩૩૬ હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 605 ગોલ્ડ સિંગલ ક્રોસ પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૧૨ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૧૨ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ
કર્ણાવતી કે 603 - પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ એસસી 8080 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - 3690 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 605 (સિંગલ ક્રોસ) પીળી હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 702 - સફેદ હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 702 - સફેદ હાઇબ્રિડ મકાઇ (4 કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૩ એ ૪૫  સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૩ એ ૪૫ સંશોધિત હાઇબ્રિડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી સિલ્વર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી સિલ્વર રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત ઓમકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
જયનિત ઓમકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત શંકરા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
જયનિત શંકરા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત જયકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
જયનિત જયકારા હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ ડીસી 5211 હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ સ્નેહા  હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
કૃષિકલ્પ સ્નેહા હાઈબ્રીડ મકાઇ (4 કિલો )
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૩૨ ડી ૫૫ હાઇબ્રિડ મકાઈ(૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
પોકાર કંચન-11 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ગોલ્ડ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર કંચન હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
પોકાર કંચન હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા )
વધુ વિગત
અવની - 1008 (સફેદ મકાઈ) હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - 1008 (સફેદ મકાઈ) હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
અવની - ગોલ્ડ 33 હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૫૫૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ  (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૫૫૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ - સફેદ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક ૩૫૩૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ
રેમિક ૩૫૩૫ હાઈબ્રીડ મકાઈ
વધુ વિગત
પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર ૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ (૪ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક ૭૦૭૦ હાઈબ્રીડ મકાઈ
રેમિક ૭૦૭૦ હાઈબ્રીડ મકાઈ
વધુ વિગત
રેમિક પોપ અપ રીસર્ચ મકાઈ
રેમિક પોપ અપ રીસર્ચ મકાઈ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ હાઈબ્રીડ મકાઈ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૮૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૮૧ હાઈબ્રીડ મકાઈ
વધુ વિગત
રેમિક ૨૫૨૫ હાઈબ્રીડ સફેદ મકાઈ
રેમિક ૨૫૨૫ હાઈબ્રીડ સફેદ મકાઈ
વધુ વિગત