મૂળા

કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય ચેતકી ઈમ્પ્રુવડમૂળા (૨૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય હેરોન વાઈટ હાયબ્રીડ મૂળા (૧૦૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)
રેમિક ચાંદની રિસર્ચ મૂળા (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ કોરુમ્બા મૂળા
ઈન્ડો યુએસ કોરુમ્બા મૂળા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ હરિત મૂળા (૫૦ ગ્રામ)
ઈન્ડો યુએસ હરિત મૂળા (૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત