શેરડી

મેક્સિમા ERP (એટ્રાઝીન ૫૦% WP )નીંદામણનાશક
મેક્સિમા ERP (એટ્રાઝીન ૫૦% WP )નીંદામણનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા લોથર ૫૦ (ક્લોરોપાયરિફોસ 50% ઇસી)જંતુનાશક
મેક્સિમા લોથર ૫૦ (ક્લોરોપાયરિફોસ 50% ઇસી)જંતુનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા મેક્સિડોર સુપર(ઇમિડાક્લોપ્રિડ 30.5 % sc)જંતુનાશક
મેક્સિમા મેક્સિડોર સુપર(ઇમિડાક્લોપ્રિડ 30.5 % sc)જંતુનાશક
વધુ વિગત
મેક્સિમા ફિપ્રોમેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)જંતુનાશક
મેક્સિમા ફિપ્રોમેક્સ (ફિપ્રોનિલ 5% એસસી)જંતુનાશક
વધુ વિગત