ડાંગર

કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી શ્રુતિ હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કે 656 રિસર્ચ ડાંગર (6 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કસ્તુરી પ્લસ બાસમતી રિસર્ચ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)
કર્ણાવતી કુમકુમ રિસર્ચ ડાંગર (10 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )
કૃષિકલ્પ કાજલ પોહા રિસર્ચ ડાંગર (10 કિલો )
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )
કૃષિકલ્પ અનામીકા રિસર્ચ ડાંગર (5 કિલો )
વધુ વિગત
કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી ગૌરી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
કર્ણાવતી પદ્માવતી હાઇબ્રિડ ડાંગર (3 કિગ્રા)
વધુ વિગત
રેમિક પીબી ૧૫૦૯ ડાંગર
રેમિક પીબી ૧૫૦૯ ડાંગર
વધુ વિગત
રેમિક પોહા રીસર્ચ ડાંગર
રેમિક પોહા રીસર્ચ ડાંગર
વધુ વિગત
રેમિક ઓટીપી રીસર્ચ ડાંગર
રેમિક ઓટીપી રીસર્ચ ડાંગર
વધુ વિગત
રેમિક રાજ તિલક હાઈબ્રીડ ડાંગર
રેમિક રાજ તિલક હાઈબ્રીડ ડાંગર
વધુ વિગત