તલ

કર્તવ્ય 22  રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય 22 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત અવતાર રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
ઈન્દ્ર રાજી ૧૧૧+ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન ૧૧ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 21 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
કર્તવ્ય 21 રિસર્ચ તલ ( ૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત પુજન રિસર્ચ તલ (કાળા) (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત પુજન રિસર્ચ તલ (કાળા) (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
જયનિત પ્રાઈમ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
જયનિત પ્રાઈમ રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
અવની - 19 રીસર્ચ તલ  (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 19 રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર લક્ષ્મી રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કે-૫૫ રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન સમર્થ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન સમર્થ સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
સાયબ્રીડ કે-77 રિસર્ચ તલ(૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
પોકાર મહારાની રિસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
અવની - બ્લેક ગોલ્ડ (કાળા તલ) રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - બ્લેક ગોલ્ડ (કાળા તલ) રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વેસ્ટર્ન બ્લેક સંશોધિત તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ગુજરાત તલ - ૨
ઈન્ડો યુએસ ગુજરાત તલ - ૨
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૫ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ ૫ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ સ્વસ્તિક ૯૯ રિસર્ચ તલ
ઈન્ડો યુએસ સ્વસ્તિક ૯૯ રિસર્ચ તલ
વધુ વિગત
રેમિક ગુજરાત - ૩ તલ
રેમિક ગુજરાત - ૩ તલ
વધુ વિગત
અવની - 19+ રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
અવની - 19+ રીસર્ચ તલ (૫૦૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
રેમિક વ્હાઇટ ગોલ્ડ તલ
રેમિક વ્હાઇટ ગોલ્ડ તલ
વધુ વિગત
રેમિક ગુજરાત - ૨ તલ
રેમિક ગુજરાત - ૨ તલ
વધુ વિગત
રેમિક બ્લેક સુપર તલ
રેમિક બ્લેક સુપર તલ
વધુ વિગત