તૂરિયાં

રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)
રેમિક ઉર્મિલા હાઈબ્રીડ તૂરિયાં (૧૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન રોહિણી  હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)
આલ્પાઇન રોહિણી હાઇબ્રિડ ગલકા( ૫૦ ગ્રામ)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )
કર્તવ્ય મોહિની તૂરિયાં(૫૦ ગ્રામ )
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ રવિના હાઈબ્રીડ તુરીયા
ઈન્ડો યુએસ રવિના હાઈબ્રીડ તુરીયા
વધુ વિગત