બાજરા

કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 80 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮  હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૮૮ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૨૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૨૧  હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૨૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
કર્ણાવતી બોન્ડ 72 હાઇબ્રિડ બાજરા (1.5 કિગ્રા)
વધુ વિગત
કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )
કૃષિકલ્પ ધનુષ રિસર્ચ બાજરા (1.5 કિલો )
વધુ વિગત
જયનિત એક્સ.એલ.-૫૦૫૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
જયનિત એક્સ.એલ.-૫૦૫૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૬ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત
જયનિત એક્સ.એલ.-૭૦૭૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
જયનિત એક્સ.એલ.-૭૦૭૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
આલ્પાઇન ૧૧  હાઇબ્રિડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
આલ્પાઇન ૧૧ હાઇબ્રિડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૪૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ધનલક્ષ્મી ૧૪ ડી ૪૧ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
જયનિત એક્સ.એલ.-૨૦૨૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
જયનિત એક્સ.એલ.-૨૦૨૦ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર વર્ષા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
પોકાર વર્ષા રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
વધુ વિગત
સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
સાયબ્રીડ દિવ્યશક્તિ CHB-5050 હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
કર્તવ્ય 811 રિસર્ચ હાઇબ્રિડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 444++  રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
અવની - 444++ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૩૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
ઈન્દ્ર રાજી ૨૧૩૧+ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
અવની - 555+  રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
અવની - 555+ રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરી (૧.૫ કિગ્રા)
વધુ વિગત
પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
પોકાર જાનકી રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિગ્રા )
વધુ વિગત
વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વેસ્ટર્ન એમ-૪૫ સંશોધિત હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિલો)
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ એમ ૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯ એમ ૯૯ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૧૮ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
ઈન્ડો યુએસ ૯૯૧૮ રિસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત
પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)
પાટીદાર લક્ષ્મી રીસર્ચ હાઈબ્રીડ બાજરા (૧.૫ કિ.ગ્રા.)
વધુ વિગત
રેમિક ૧૦૨૦ બાજરા
રેમિક ૧૦૨૦ બાજરા
વધુ વિગત
રેમિક બ્રેડ બોસ હાઈબ્રીડ બાજરા
રેમિક બ્રેડ બોસ હાઈબ્રીડ બાજરા
વધુ વિગત